Kwestie prawne związane z rozwodem

W obecnych czasach rozwody są częstym sposobem rozwiązywania problemów małżeńskich, jednak nie mają charakteru powszechnego. Mogą być one związane z szybko zmieniającą się dynamiką życia oraz coraz nowymi problemami, którym małżeństwa (a zwłaszcza te młode) nie są w stanie sprostać.

Aby rozwód został usankcjonowany prawnie koniecznie jest spełnienie określonych przez prawo przesłanek, a główną z nich jest wykazanie, iż rozkład pożycia między małżonkami ma charakter zupełny i trwały. W prawidłowo funkcjonującym związku małżeńskim występują konkretne więzi, a mianowicie: emocjonalna, fizyczna i gospodarcza. Zupełny i trwały rozkład pożycia następuje wówczas, gdy powyższe więzi ustają i jest to wynik świadomej decyzji jednego małżonka, bądź obojga. Jednak sąd, który jest jedynym organem mogącym orzec rozwód, w specyficznych sytuacjach (pomimo zaistnienia odpowiednich przesłanek) może również udzielenia rozwodu odmówić. Dzieje się tak wówczas, gdy wskutek orzeczenia rozwodu ucierpiałoby dobro małoletnich dzieci lub rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Brak zgody współmałżonka niewinnego rozpadowi pożycia również jest przeszkodą do uzyskania rozwodu (chyba że odmowa jego zgody jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego).

Specyfika rozprawy rozwodowej

Postępowanie rozwodowe następuje na skutek wniesienia pozwu przez któregokolwiek z małżonków. Podobnie jak w przypadku większości postępowań cywilnych, wniesienie pozwu wiąże się ze spełnieniem określonych ustawowo warunków formalnych. Przepisy prawne regulują również, który sąd jest sądem właściwym dla skierowania pozwu o rozwód (najczęściej jest to sąd, w którego okręgu małżonkowie zamieszkiwali).

Warto podkreślić, że nawet w czasie trwania postępowania rozwodowego sąd może dążyć do utrzymania małżeństwa, jeśli jego zdaniem istnieją ku temu przesłanki. W takim wypadku, strony można skierować do postępowania mediacyjnego. Wówczas wszystko zależy od zawarcia ugody. W przypadku gdy strony dojdą do porozumienia proces rozwodowy kończy się. Natomiast gdy ugoda nie zostanie zawarta, sprawa wraca do sądu, który kontynuuje procedurę rozwodową.

Po zakończonym procesie, uwzględniając powództwo, sąd orzeka o rozwiązaniu małżeństwa stron przez rozwód. Dodatkowe przepisy związane z rozstrzygnięciami sądu uregulowane zostały w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Mowa tutaj między innymi o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz kwestii, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest zobowiązany do ponoszenia kosztów jego  utrzymania i wychowania. Niezwykle istotne jest również ustanie wspólnego ustroju majątkowego (o ile wcześniej nie podpisano umowy o rozdziale majątkowym), a co za tym idzie –  podział majątku. Nie należy zapomnieć także o rozstrzygnięciu dotyczącym zamieszkania małżonków.

Pomoc kancelarii SMR-Law w prowadzeniu spraw rozwodowych

Przejście przez cały proces rozwodowy może okazać się ciężkie i traumatyczne, dlatego ważne jest pomógł w tym wykwalifikowany prawnik. Kancelaria adwokacka SMR-Law świadczy specjalistyczne doradztwo w różnych dziedzinach prawa cywilnego, ponadto oferuje wsparcie przy podejmowaniu ważnych decyzji, wspólnie z klientami oszacowując szanse powodzenia postępowania sądowego na podstawie wnikliwej analizy sytuacji prawnej.